Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání odborářů s ministrem vnitra

11. 4. 2008

Pravidelné jednání ministra vnitra s odboráři

Důrazně žádáme čtenáře našeho webu, chtějí-li tuto informaci přenést i na jiné weby, aby tak učinili zásadně překlopením CELÉHO textu, protože citací jenom některých částí článku by, i když věříme, že neúmyslně, docházelo ke zkreslování informací. Děkujeme za pochopení.

Od počátku roku 2007 nastolil ministr vnitra po iniciativách OSH a dalších odborových subjektů z druhého pololetí r. 2006 čtvrtletní schůzky se zástupci odborových svazů, zastupujících příslušníky a občanské zaměstnance bezpečnostních sborů. Hlavním tématem zůstávají dopady nového zákona o služebním poměru na zaměstnance. 3.4.2008 od 9:00 do 11:45 se uskutečnilo již 5. společné jednání za účasti ministra vnitra MUDr.Mgr.Ivana Langera, 1. náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara, policejního prezidenta plk.Mgr.Oldřicha Martinů, zástupce ředitele kanceláře generálního ředitele HZS ČR plk.Mgr.Josefa Slavíka, předsedkyně OS státních orgánů paní Aleny Vondrové, předsedy NOSP JUDr.Milana Štěpánka a předsedy OSH Vladimíra Mühlfeita. Úvodem jednání ministr vnitra označil za klíčové i nadále sledovat dopady zákona č.361/2003 Sb. o služebním poměru (dále jen „zákon“), protože „ byl od nás politický závazek, že srovnání roku 2007 a 2006 musí dát stejné, ne-li vyšší příjmy lidem bez kázeňského provinění, kteří pracují stejně…“ Dále avizoval jednání o výstupech z expertní skupiny pro vyhodnocování podnětů k novelizaci zákona a jednání o novele zákona o policii ČR. Paní Vondrová požádala o zařazení bodu č.4, problematika platů v r.2008 a 2009 a odměňování civilních zaměstnanců PČR, jejichž většinu zastupuje její svaz (později v průběhu jednání o tomto bodu vyzdvihla argumentaci místopředsedy NOSP Bc. Bláhy při nedávném jednání se zástupci vlády o platech „v ROPO“ a připojila se k požadavku předsedy OSH, aby na dalším kole jednání odborářů se zástupci vlády byl přítomen i ministr vnitra). Předseda OSH požádal o zařazení bodu 5 do programu, problematika početních stavů pro výjezd v HZS ČR. Mgr.Slavík informoval přítomné o propadech příjmu v HZS ČR, připomněl, že v průběhu r.2007 počty „propadlíků“ postupně klesaly, na konci r.2007 zůstalo identifikováno 48 propadů, nikdo z nich už však podle HZS neměl propad v důsledku dopadu nového zákona a uvedl konkrétně kolik lidí z jakého jiného důvodu se propadlo. Zmínil i 3 případy propadů, které avizoval OSH podle žádostí o prověření od svých členů a sdělil stanovisko HZS, že tyto případy nelze považovat za propad v důsledku nového zákona, protože končený výsledek ovlivnil různý počet přesčasových hodin, dnů pracovní neschopnosti a jiný systém pohotovostí.Na výslovný dotaz ministra potvrdil, že podle HZS není nikdo v propadu v důsledku nového zákona. Dále uvedl čísla k přesčasům v r.2007, u směnařů nařízeno na příslušníka za rok 24 hodin placených a 41 neplacených hodin, t. j. průměrně 2 hodiny měsíčně placené a přes 3 hodiny neplacené. Ostatní („denní“) 16,5 hodin placené, 10,5 hodin neplacené. Dále uvedl, že byly evidovány i další hodiny nad stanovenou dobu služby, které sice nebyly přesčasem, ale jednalo se podle něj o práci, „kdy zkrátka příslušník něco musel udělat“ a v této oblasti HZS vykazuje, že ve směně, t. j. ve 3., 4. a 5. třídě je průměr 0,4 hodiny a u denních 45,6 hodin. Předseda OSH reagoval průběžně na jednotlivá vystoupení. Podrobnější informace o jeho výstupech i diskusích s přítomnými bude poskytnuta členské základně prostřednictvím předsedů krajských organizací OSH. K propadům příjmu ocitoval ministrovi vnitra jeho vždy konzistentní klíčovou větu, kterou uvedl i na počátku dnešního jednání a zeptal se pana ministra, zda souhlasí s tím, že celoroční propad příjmu příslušníka v důsledku snížení zvláštního (rizikového) příplatku a v důsledku snížení odměny za pohotovost je nutno posuzovat jako propad příjmu, způsobený dopadem nového služebního zákona. Ministr vnitra reagoval, že takto přesně se nemůže okamžitě vyjádřit a 1. náměstek ministra vnitra se vložil poznámkou ve smyslu, že složek příjmu je skoro 20 a vždy je nutno, když se někde přidá, jinde ubrat. Tuto argumentaci předseda OSH ostře odmítl a panu ministrovi sdělil, že není nad čím dlouze uvažovat, neboť stačí přečíst si § 120 odst.3 a § 126 nového služebního zákona, aby každému bylo jasné, že v obou případech (riziko i pohotovost ) jde o dopad zákona na příjem příslušníka. Dále zmínil např. skutečnost, že u policistů ve 3. třídě se rizikové příplatky zvyšovaly, zatímco u hasičů tomu bylo v r.2007 v mnoha případech naopak. Podrobněji v této souvislosti připomněl iniciativu OSH v expertní komisi k novelizaci § 120 zákona, konkrétně rizikový příplatek vymezit ve druhé skupině, t. j. určené těm, kteří zpravidla přímo nezasahují a jejichž činnost se odehrává spíše v kancelářích, v rozmezí od 1 do 3,5 tis. Kč a v první skupině „zásahových“ v rozmezí od 3,5 do 6 tis. Kč. Současné překrývání horní hranice druhé skupiny o 1 tis. se spodní hranicí první skupiny označil za prostor, který zákon vytvořil pro legalizaci případné nespravedlivé manipulace s rizikovým příplatkem, což podle něj zákonodárci netušili a nenapadlo to předem ani odboráře, bylo to však právě v podmínkách HZS ČR pokynem GŘ zrealizováno. Na reakci 1. náměstka ministra vnitra o finančním rámci nového zákona a rizikových příplatcích předseda OSH zopakoval již dříve několikrát opakované argumenty OSH : na zavedení nového zákona měly být podle propočtů expertů OSH zhruba 2/3 příslušníků HZS překlopeny o 4 třídy a 1/3 o 3 třídy a vše by se dalo finančně zvládnout. Namísto toho byla velká skupina příslušníků překlopena o 4 třídy a zhruba 10% lidí pouze o 2 třídy. Tato skupina zaznamenala průměrný nárůst o více než 5 tis. Kč, což jim nikdo nezáviděl, ovšem zákonitě se to muselo stát na úkor nejnižších tříd a jedním z výsledků takového nastavení systému potom bylo samozřejmě i tvrzení „odbory přece musí vědět, že na přeřazení hasičů do první skupiny rizika není dost peněz“. Při tom kdyby byla zmíněná skupina překlopena pouze o 3 třídy, ještě stále by jí to v r. 2007 přineslo průměrné navýšení o více než 3 tis. Kč Předseda OSH dále m. j. poukázal na platový vývoj v 1. čtvrtletí 2008, kdy v některých krajích nebylo navýšení objemu mzdových prostředků zatím vůbec znát a v jiných sice ano, ale výhradně na osobním příplatku, ačkoliv ministr vnitra již minule slíbil na základě naší iniciativy, že z navýšení, když nepůjde do tarifů, půjde kromě povinného navýšení v důsledku postupu v platovém stupni polovina do nadtarifních složek a polovina do rizikového příplatku. Kritizoval každoroční praxi, kdy je sice v různých letech různě zdůvodňováno, proč se v 1. až 3. čtvrtletí musí šetřit, ale výsledek je vždy stejný, dohodnuté peníze pro navýšení jsou v podstatě zadržovány, i když jsou zákonem o státním rozpočtu garantovány. Řeči vedení rezortu o tom, že letos bude dbáno na rovnoměrnější čerpání rozpočtu se pak také každý rok opakují a tak to jde stále dokola. Zaměstnavatelé v HZS si také m. j. dlouhodobě stěžovali na nedostatečný prostor pro vyplácení odměn, které tvořily dlouhodobě kolem 2%, ale ve výkazu roku 2007, přestože podle vedení nebyly peníze na rizikové příplatky, narostly odměny na 4%, t. j. o 100%. Takováto kritika odborů je jistě legitimní, neboť je stejná, jako když před rokem rezort MV argumentoval, že nárůst platu příslušníků ve srovnání s učiteli činil 50%. Dále předseda OSH m. j. zopakoval, že na mnoha požárních stanicích HZS ČR příslušní velitelé takřka každé ráno při nástupu nové směny řeší problém, jak obsadit alespoň minimální početní stavy pro výjezd, protože vždy je někdo v nějakém kurzu, někdo má dovolenou, nebo náhradní volno, někdo marodí atd. Připomněl problematiku nenaplňování vládního usnesení, týkajícího se početních stavů a plošného pokrytí, prodlužování dojezdových časů atd. Závěrem shrnul požadavky OSH vůči rezortu a Sboru : 1) Do 1.1.2009 zařadit hasiče do první skupiny rizikového příplatku. 2) Podpořit event. iniciativu OSH na novelu § 120 odst. 3 služebního zákona (změny rozmezí rizikového příplatku na 1-3,5 tis. a 3,5 – 6 tis. Kč, 3) Navýšit tabulková místa v HZS ČR pro výjezd minim. o 200 lidí do konce r. 2010, 4) požadavek na osobní účast ministra vnitra na dalším kole jednání se zástupci vlády o platech na r. 2009 (dosud „jen“ ministr Nečas a ministr Kalousek), 5) Dotáhnout splnění slibu ministra vnitra z dubna 2007, že do 30.6.2007 bude proveden audit všech vnitřních předpisů, 6) zajistit finanční pokrytí nárůstu 1,5% v HZS ČR v r.2008 v situaci, kdy tento sbor v důsledku v podstatě plných početních stavů nemůže stávajícím lidem přidat z rezervy, vytvářené již tradičně v PČR za neobsazená tabulková místa. Jinak by byl náš Sbor v podstatě trestán za to, že má v tomto smyslu (naplněnosti) lepší personální politiku a výsledky, než druhý sbor, spadající pod rezort MV.
Zapsal: Mühlfeit.
Ostatně soudím, že hasiči patří do první (vyšší) skupiny zvláštního (rizikového) příplatku.


6.4.2008
Převzato z www.osh.cz