Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolektivni dohoda 2008

11. 4. 2008

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O L E K T I V N  Í    D O H O D A

 

 

 

 na rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzavřená dne: 26. ledna 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mezi Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje zastoupeným

 

plk. Ing. Josefem Zajíčkem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním radou

 

na straně jedné

 

 

 

a

 

 

 

 

 

Krajskou organizací Odborového svazu hasičů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje , zastoupenou pprap. Zdeňkem Juříkem

 

na straně druhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Úvodní ustanovení

 

 

 

1.  Tato kolektivní dohoda upravuje vztahy mezi Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje (dále jen „HZS kraje“) jako zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti. Je uzavírána podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2003 Sb.,  o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSP“) a zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ZP“). 

 

 

 

2.   Kolektivní dohoda stanoví práva a povinnosti smluvních stran a je pro smluvní strany závazná.

 

 

 

3.  Tato kolektivní dohoda je závazná pro všechny příslušníky HZS kraje                a pro občanské zaměstnance s výjimkou části C. 1. Oblast pracovněprávní. Pro zaměstnance se použijí ustanovení  části  C. 2. ( dále jen „zaměstnanci“).

 

 

 

4.   Příslušným odborovým orgánem je Krajská organizace Odborového svazu hasičů HZS kraje (dále jen „KO“).

 

 

 

 

 

B. Základní ustanovení

 

 

 

 1.  Zaměstnavatel poskytne v souladu s ust. § 200 odst. 2 ZSP k zabezpečení činnosti odborové organizace a jejich orgánů nezbytné materiálně technické zabezpečení tím, že umožní bezplatně schůzovou činnost odborových orgánů,  poskytne bezplatné použití PC a kancelářských potřeb, poskytne pouze pro potřeby spojení s vyšším nebo poradním odborovým orgánem či stanicí HZS kraje bezplatné použití telefonu a faxu.

 

 

 

2.  Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci bezplatně po dohodě odpovídající  prostory  pro skladování, údržbu a výdej rekreačních a sportovních potřeb pořízených z odborových prostředků.

 

 

 

3.   Pokud tomu nebrání provozní důvody, poskytne zaměstnavatel odborové  organizaci bezplatně dopravní prostředky k zabezpečení  úkolů odborové organizace:

 

 

 

a)   doprava účastníků na sjezd odborového svazu,

 

b)   zasedání vyšších odborových orgánů,

 

c)   kontrola stanic (maximálně 2x ročně),

 

d)   na další případné akce po dohodě mezi zaměstnavatelem a KO nebo ZV odborové organizace.

 

 

 

4.   Zaměstnavatel se zavazuje srážet členské příspěvky členů odborové organizace, kteří o provádění srážek požádají, ve smyslu platných stanov Odborového svazu hasičů (dále jen „OSH“), a to měsíčně a poukazovat je pravidelně na účet odborových organizací a dále zasílat každý měsíc výpis srážek členských příspěvků členů OSH jednotlivým odborovým organizacím. V případě ukončení členství v odborové organizaci bude provádění srážek ukončeno na základě písemné žádosti o ukončení provádění srážek potvrzené ZV příslušné závodní organizace OSH.

 

 

 

 

        Čísla účtů závodních organizací OSH :

       Č.ú.:       3506381/0300             v Jablonci nad Nisou

 

 Č.ú.:       0981099369/0800       v  Liberci

 Č.ú.:       1262382349/0800       v  Semilech

 Č.ú.:       0900562359/0800       v  České Lípě

 

 

 

5.   Zaměstnavatel umožní funkcionářům odborových organizací a funkcionářům vyššího odborového orgánu při výkonu kontrolní činnosti v rámci BOZP vstup do všech prostor HZS kraje. Toto se nevztahuje na omezení pohybu z důvodu bezpečnosti práce a ochrany státního či hospodářského tajemství.

 

 

 

6.   Pokud funkcionáři odborových organizací a funkcionáři vyššího odborového orgánu projeví zájem, umožní jim zaměstnavatel účastnit se na řešení podnětů a stížností zaměstnanců – členů odborových organizací.

 

 

 

7.  Volení odboroví funkcionáři nesmějí být pro výkon této funkce propuštěni ze služebního poměru a nesmí s nimi být z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr.

 

 

 

8.  ZV odborové organizace se zavazuje svolávat svoje schůze tak, aby byl co nejméně narušován provoz HZS kraje.

 

 

 

9.  Při projednávání otázek týkajících se obou smluvních stran bude zván na schůze ZV odborové organizace ředitel HZS Libereckého kraje, popřípadě i ředitelé jednotlivých územních odborů.

 

 

 

10.Pověřený funkcionář ZV odborové organizace se bude vyjadřovat k opatřením HZS kraje na odstranění služebních – pracovních úrazů jednotlivých zaměstnanců (dle záznamu o služebním úrazu).

 

 

 

11.Oblast závazků zaměstnavatele při účasti příslušníků na činnosti organizace se řídí příslušnými ustanoveními ZSP, zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ZP.

 

 

 

12.Zaměstnavatel uznává právo zaměstnanců na vhodné zaměstnání odpovídající jejich zdravotnímu stavu s přihlédnutím k jejich věku, kvalifikaci a schopnostem.

 

 

 

13.Zaměstnavatel bude zveřejňovat volná pracovní místa pro zaměstnance, přičemž uvede požadavky na kvalifikaci, délku praxe, zdravotní stav a též termín uvolnění místa.

 

 

 

14.Každý zaměstnanec má právo ucházet se o volné místo v organizaci pokud splňuje požadavky podle bodu 12. tohoto článku.

 

 

 

C.1  Oblast pracovněprávní

 

Řídí se ZSP. Tato ustanovení se v kolektivní smlouvě dále specifikují takto:

 

 

 

1.   Zaměstnavatel předloží na vyžádání ZV odborové organizace přehled o uzavřených nebo ukončených služebních poměrech, kde bude specifikováno, na které místo je přijímán nový příslušník.

 

 

 

2.   Poskytování přestávek na jídlo a oddech příslušníků ve směnné službě HZS kraje se řídí vnitřním předpisem (denním řádem apod.).

 

 

 

      4.  Služební pohotovost

 

a)  Pro příslušníky ve směnné službě je stanovena služební pohotovost na pracovišti dle denního řádu.

 

b)  Pro příslušníky v denní směně pověřené zjišťováním příčin požárů a řídící důstojníky se stanoví služební pohotovost mimo pracoviště podle rozpisu služební pohotovosti mimo pracoviště a stanovenou služební dobu.

 

c)  Jakoukoliv jinou služební pohotovost může zaměstnavatel nařídit pouze v nezbytně nutných případech. Zaměstnavatel přitom zajistí na vlastní náklady dopravu příslušníka  na pracoviště a zpět po skončení práce, nedohodne-li se s ním jinak a nebrání-li tomu provozní důvody HZS kraje.

 

d)  Těhotná příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu a příslušnice, která kojí,  smí  vykonávat službu v noci, službu přesčas nebo služební pohotovost je s jejím předchozím souhlasem.

 

 

 

5.   V zájmu služby umožní zaměstnavatel rozšíření nebo zvýšení vzdělání     příslušníkům za podmínek stanovených v ust. § 73 a násl. ZSP.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     C.2  Oblast pracovněprávní

 

 

 

Řídí se ZP. Tato ustanovení se v kolektivní smlouvě dále specifikují takto:

 

 

 

1.   Zaměstnanci, u kterého dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné za podmínek stanovených v ust. § 67 ZP ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

 

 

 

2.   U zaměstnance, u kterého dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. d) nebo dohodou z týž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné za podmínek stanovených v ust. § 67 ZP ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

 

 

 

3.  Studium zaměstnanců při zaměstnání se řídí ust. § 205 a § 231 a násl. ZP.

 

 D. Platová oblast

 

 1.   Platy budou hrazeny z prostředků HZS kraje.

 
 
 
 2. V roce 2008 jsou prostředky na platy příslušníků a zaměstnanců stanoveny           Ministerstvem vnitra ČR na počet 416 příslušníků a zaměstnanců.        Výše mzdových prostředků je na rok 2008 stanovena částkou 164 901 000  Kč.            ( R1)
 
 
 
 3. V případě zvyšování počtu příslušníků a zaměstnanců bude zvýšený stav kryt                       přidělením dalších platových prostředků tak, aby zůstal zachován průměrný            měsíční plat.
 
 
 
4.    Výplatní termín je stanoven vždy na 15. každého měsíce, popř. poslední služební den v týdnu, ve kterém připadne stanovené datum na den služebního volna či služebního klidu. 
 
 
 
5.    Příslušníkům lze poskytnout  v souladu s ust. § 123 písm. c) ZSP jednorázovou  odměnu za dosavadní výkon služby při dovršení 50 let věku až do výše 7.000,- Kč za podmínky, že služební poměr příslušníka k organizaci trvá více než 5 let. Tuto odměnu lze za stejných podmínek a ve stejné výši  poskytnout  i zaměstnancům, a to dle ustanovení § 224 odst. 2 ZP
 
 
 
6.  Kancelář ředitele HZS LK vypracuje nejpozději do 30. 11. každého roku přehled zaměstnanců a příslušníků, kteří splňují podmínky pro poskytnutí odměn a darů při významných životních a služebních (pracovních) výročích dle kolektivní dohody a dle zásad FKSP v následujícím roce. Vypracovaný přehled předá krajskému řediteli, ředitelům územních odborů, předsedům ZV odborové organizace a ekonomickému úseku KŘ.  Postup při uplatnění požadavku na výplatu a způsob výplaty odměny nebo daru upravují zásady používání fondu kulturních a sociálních potřeb.
 
 
 
7.  Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely je zjišťován podle ust. § 351 a násl. ZP. Pro zjišťování průměrného výdělku při služebních úrazech a nemocích z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
 
 
 

E. Péče o příslušníky a zaměstnance

 
1.  Zaměstnavatel zabezpečí stravování příslušníků a zaměstnanců formou    poukázek náhradního stravování ve stravovacích zařízeních. Zaměstnavatel  poskytuje jednu poukázku pro zaměstnance v denní směně za  odpracovanou   směnu. Dvě poukázky poskytne zaměstnavatel zaměstnancům  ve  směně trvající  24 hodin. Za stejných podmínek bude poskytnuta poukázka, je-li  zaměstnanec  povolán do pohotovosti na pracoviště. Zaměstnanci náleží jedna stravenka           při účasti na školení nebo výcviku mimo pracovní směnu, přesáhne-li doba   školení nebo výcviku 3 hodiny a stravování není zajištěno. Hodnota jedné  poukázky činí pro rok 2008 částku 60,- Kč.

 

 

 

2.  Příspěvek na  cenu  stravovacích  poukázek  bude HZS kraje  poskytován ve výši 

 

20 Kč na jednu poukázku. Z  FKSP bude na stravování poskytnut další příspěvek ve výši 20 Kč na jednu poukázku, zbývajících 20,- Kč hradí zaměstnanec.

 

 3.  Výši příspěvku lze v průběhu roku upravit, a to po dohodě mezi zaměstnavatelem a KO.

 

 

 

4.   Poukázky se neposkytují na dobu nepřítomnosti zaměstnance (nemoc, dovolená, náhradní volno apod.) a na dobu, kdy zaměstnanec čerpá cestovní náhrady ze služební cesty, nebo když je zajištěno stravování pořadatelem.

 

 

 

5.   Zaměstnavatel zabezpečí pro příslušníky ve směnné službě společnou donášku dvou jídel na pracoviště a možnost ohřátí jídla na pracovišti.

 

 

 

6.   Zdravotní péče:

 

      Zaměstnavatel zabezpečí a zajistí uhrazení lékařských prohlídek příslušníků        takto:

 

a)  pravidelné preventivní lékařské prohlídky pro zaměstnance, kteří  vykonávají činnosti, jež vyžadují použití izolačních dýchacích přístrojů  jednou za rok, pro ostatní zaměstnance jednou za 2 roky.

 

b)  všichni zaměstnanci jsou povinni se podrobit výše stanoveným       lékařským  prohlídkám,

 

c)  zaměstnavatel a ZV odborové organizace se mohou dohodnout    na zabezpečení rehabilitační péče zaměstnance, pokud  tito o ni projeví zájem,

 

d)  zaměstnavatel zajistí příslušníkům ozdravné pobyty k upevnění tělesného      a duševního zdraví v souladu s ust. § 80 ZSP.

 

   

 

7.  V oblasti  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  výkonu  služby  se  zaměstnavatel zavazuje :

 

a)  organizovat nejméně jednou za rok prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních organizace za účasti  ZV odborové organizace,

 

b)  předkládat ZV odborové organizaci k projednání zprávy o odstranění závad a nedostatků zjištěných při:

 

- ročních prověrkách BOZP,

 

- kontrolách orgánů státního odborného dozoru (IBP a hygienické služby),

 

- výkonu kontroly nad stavem BOZP prováděné odborovými orgány,

 

c)  provádět pravidelně jednou ročně rozbor služební neschopnosti a realizovat opatření ke snižování příčin, zdrojů a počtu vzniklých služebních úrazů, popř. nemoci z povolání,

 

d)  přizvat k vyšetření příčin vzniku služebního úrazu nebo nemoci z povolání     

 

          odborového funkcionáře, který je  ZV odborové organizace pověřen oblastí      

 

          BOZP,

 

e)  zajišťovat pravidelné chemické čištění nebo praní služebních oděvů zařazených do ochranných pomůcek, a to nejméně jednou za tři měsíce, zajišťovat pravidelné čištění lůžek nejméně 2x ročně a zajišťovat pravidelné výměny ložního prádla (prostěradla a hygienické vložky spacích pytlů) nejméně jednou za dva měsíce,

 

f)   aktualizovat vydaný seznam pracovišť a služebních činností pro poskytování osobních ochranných služebních prostředků,

 

 

 

 

 

 

 

8.   V oblasti vztahu zaměstnavatele a odborových orgánů se zaměstnavatel zavazuje:

 

a)   respektovat právo každého zaměstnance být odborově organizován,

 

b)   zabránit diskriminaci  zaměstnanců pro jejich odborovou činnost,

 

c)   poskytovat pověřeným orgánům odborové organizace konzultace a doklady nutné pro uplatňování práv odborové organizace podle právních předpisů a této kolektivní smlouvy,

 

d)   podávat odborové organizaci nebo jejímu pověřenému zástupci vysvětlení, přihlížet k jejím stanoviskům, návrhům a sdělovat, jaká případná opatření učinil na základě těchto návrhů.

 

 

 

F. Kázeňské odměny

 

 

 

1.    Příslušníkům, kterým byla udělena služební medaile ve smyslu ust. § 49    odst. 2 ZSP, bude poskytnut peněžitý dar podle těchto pravidel:

 

 

 

       - Při udělení medaile Za statečnost peněžitý dar ve výši 6.000,- Kč

 

     - Při udělení medaile Za zásluhy o bezpečnost peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč

 

     - Při udělení medaile Za věrnost I. stupně peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč

 

     - Při udělení medaile Za věrnost II. stupně peněžitý dar ve výši 4.000,- Kč

 

     - Při udělení medaile Za věrnost III. Stupně peněžitý dar ve výši 3.000,- Kč

 

 

 

G. FKSP

 

 

 

1.   Rozpočet   FKSP   jednotlivých  územních  odborů  a  krajského  ředitelství  na období 12 měsíců tvoří samostatnou přílohu kolektivní dohody. 

 

 

 

2.   Dílčí rozpočty FKSP schvaluje zaměstnavatel a  závodní organizace OSH daného územního odboru a krajského ředitelství.

 

 

 

3.   Z FKSP budou příslušníkům poskytovány příspěvky v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a dle Zásad používání fondu kulturních a sociálních potřeb schválených KO.

 

                     

 

4.   Použití prostředků FKSP na účely, které nejsou uvedeny v Zásadách používání FKSP a které umožňuje výše citovaná vyhláška, se posuzuje v jednotlivých případech jednáním mezi zaměstnavatelem a ZV odborové organizace.

 

 

 

H. Závěrečná ustanovení

 

 

 

1.  Nároky, které vznikají z této kolektivní dohody jednotlivým  zaměstnancům se uplatňují a uspokojují jako ostatní nároky vyplývající pro příslušníky ve služebním poměru a zaměstnance v pracovním poměru.

 

 

 

2.  Neplnění povinností a závazků vyplývajících z kolektivní dohody se považuje       za porušování právních předpisů. Kontrola plnění této kolektivní dohody bude       provedena k 31. 8. 2008.

 

 

 

3.  Obě smluvní strany berou na vědomí, že v průběhu platnosti kolektivní       dohody může dojít k situacím a vzájemným vztahům, které nejsou řešeny       v této kolektivní dohodě. Proto obě strany souhlasí s tím, že v případě, kdy       taková situace dle názoru kterékoli smluvní strany nastane, vstoupí         neprodleně ve společné jednání za účelem doplnění této kolektivní dohody,       popřípadě její změny. Obě smluvní strany jsou povinny nejméně 60 dnů       před skončením platnosti stávající kolektivní  dohody zahájit jednání              o uzavření nové kolektivní dohody.    

 

 

 

4.  S obsahem této kolektivní dohody jsou jednotlivé ZV odborové organizace povinny seznámit všechny příslušníky a zaměstnance nejpozději do 15-ti dnů ode dne jejího uzavření.

 

 

 

5. Platnost a účinnost této dohody se sjednává od 1.3.2008 na dobu určitou do 28.2.2009.  Pokud však nebude uzavřena do tohoto data kolektivní dohoda na následující rok, postupuje se podle této dohody do data jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne : 26. února 2008