Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Výkonné rady Odborového svazu hasičů, konané 19. 11. 2009 v Třešti

20. 11. 2009
USNESENÍ
Výkonné rady Odborového svazu hasičů ,
konané 19. 11. 2009 v Třešti


Výkonná rada

1. Děkuje

funkcionářům ZO OSH za jejich práci pro odbory a služebním funkcionářům, kteří zástupcům ZO OSH vytvářeli korektní podmínky pro odborovou činnost

2. Vyzývá

a) všechny příslušníky a zaměstnance HZS ČR, aby se v případě, že bude svolána demonstrace za zachování objemu mzdových prostředků pro státní zaměstnance, potažmo pro příslušníky a zaměstnance HZS ČR, této demonstrace osobně zúčastnili. Kdy jindy, když ne teď, kdo jiný, když ne vy a z jakého pádnějšího důvodu, než když vám stát chce brát peníze? Chápeme, že je krize, proto nechceme přidat na platu což znamená, že souhlasíme s propadem reálné mzdy. To je oběť, kterou jsme připraveni přinést za krizi, kterou jsme nezavinili. Snižování nominální mzdy v bezpečnostních sborech by však mohlo vést ke snížení bezpečnostních standardů s dopadem na životy, zdraví a majetek občanů ČR,

b) všechny příslušníky a zaměstnance ke sledování webových stránek OSH a NOSP, kde budou uveřejněny všechny aktuální informace,

c) vyzývá ministra vnitra ČR, generálního ředitele HZS ČR i služební funkcionáře na všech stupních řízení, aby pro případ svolání demonstrace za zachování platů tuto demonstraci podpořili, nebo alespoň zachovali k aktivitám a účasti příslušníků a zaměstnanců HZS přísně neutrální postoj.

.
3. Důrazně žádá ministra vnitra ČR,

aby vyvinul úsilí v PSP ČR, k nalezení finančních prostředků, které by zabránily propadu služebních příjmů příslušníků a platů občanských zaměstnanců pro rok 2010.

4. Výkonná rada

a) nepovažuje žádné z minulých usnesení za konfrontační vůči generálnímu řediteli HZS ČR, jak se vyjádřil delegovaný zástupce generálního ředitelství. Pokud v minulosti např. kritizovala přístup pana GŘ ke komunikaci s OSH v porovnání s přístupem policejního prezidenta ke komunikaci s NOS PČR, nedělala nic jiného, než že hájila zájmy svých členů, což je hlavním posláním odborů. Posláním odborů nebylo, není a nebude pouze přikyvovat služebnímu vedení. Moudrý manager vnímá i kritické připomínky odborů jako určitou reflexi situace v jím řízené organizaci, nikoliv jako útok na svou osobu a už vůbec ne jako podnět, či důvod k tomu, aby komunikaci s vrcholnými představiteli odborů delegoval na své podřízené,

b) vyhrazuje si právo přijímat i nadále svá usnesení demokratickým postupem v souladu se stanovami OSH a varuje kohokoliv ze služebních funkcionářů před opakováním pokusů zpovídat svého krajského, či okresního odborového partnera, kdo do usnesení navrhl to, či ono, proč on osobně hlasoval pro usnesení odborového orgánu, proč nenavrhl jiné znění usnesení apod.


c) se podivuje tomu, že ministr vnitra Ing. Pecina si k zodpovězení otázky, zda je odborová organizace oprávněna být účastna v poradních a hodnotících orgánech např. při výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa, nechává zpracovat právní rozbor. Ustanovení § 198 odst.1 písm. h) zákona o služebním poměru odborové organizaci přece toto oprávnění jasně přiznává a nemůže mu tudíž korespondovat nic jiného, než povinnost služebního funkcionáře zástupce odborů do poradní komise nebo hodnotícího orgánu jmenovat, zvláště když o to odborová organizace opakovaně žádá. Z vystoupení předsedy NOSP jasně vyplynulo, že v PČR zástupci odborů v poradních komisích pro výběrová řízení jsou běžně zastoupeni, např. on sám byl v komisi pro posuzování a vyhodnocení uchazečů o post krajského ředitele. VR se proto ptá pana ministra, proč v rámci jednoho resortu a v režimu jednoho zákona je odborům v jednom sboru umožněno jejich zákonné oprávnění vykonávat a v druhém sboru tomu tak není.


5. Bere na vědomí

a) informaci o činnosti OSH, přednesenou předsedou OSH,
b) přednesené diskusní příspěvky a odpovědi na tyto příspěvky,
c) zprávu revizní komise OSH,
d) průběžnou zprávu o plnění ze Vzájemného podpůrného fondu (VPF),
e) poděkování ředitele Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni
PhDr. Vladimíra Šutery Csc. Odborovému svazu hasičů za finanční podporu Nadace.

6. Doporučuje

členům OSH, aby prostřednictvím mzdové účtárny pravidelně přispívali alespoň 10 Kč měsíčně na činnost Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni a podpořili tak děti svých bývalých kolegů kteří zahynuli při výkonu služby.


7. Schvaluje

a) dotaci na úrazové pojištění 2010 z rezervního fondu 200,-Kč pro každého člena, který bude úrazově pojištěn a další dotaci 200,-Kč z VPF pro člena který bude úrazově pojištěn a bude k 31. 12. 2009 i členem VPF,
b) dotaci na pojištění odpovědnosti 2010 ve výši 100,-Kč z VPF pro každého člena, který bude touto pojistkou pojištěn a který bude přihlášen v centrální evidenci VPF ke dni 31. 12. 2009,
c) zprávu o hospodaření OSH k 30. 9. 2009, předloženou předsednictvem OSH,
d) návrh rozpočtu OSH pro rok 2010, předložený předsednictvem OSH,
e) pravidla VPF na r. 2010/11, ve stejném znění jako pro rok 2009/10,
f) návrhy pojistných smluv úrazového a odpovědnostního pojištění na období 2010/2011 tak, jak byly VR předloženy.

 

8. Ukládá

a) předsedovi a místopředsedovi OSH vést jednání napříč politickým spektrem v PSP ČR, aby nedošlo k propadům služebních příjmů příslušníků a platů občanských zaměstnanců v roce 2010 a v případě nutnosti svolat demonstraci příslušníků a zaměstnanců za zachování mzdových prostředků na úrovni roku 2009,
b) předsednictvu, aby finanční prostředky vynaložené na demonstraci hradila centrála OSH z rezervního fondu,
c) sekretariátu OSH seznámit všechny ZO s usnesením VR,
d) členům VR informovat své ZO o průběhu jednání VR,
e) základním organizacím vyrovnat dlužné členské příspěvky v termínu do 31. 12. 2009 a vystavit potvrzení členům ZO OSH o výši zaplacení členských příspěvků pro snížení daně z příjmu,
f) základním organizacím odeslat do 28. 2. 2010 abecední seznamy pojištěných osob na úrazové a odpovědnostní pojištění pro období 2010/2011. Do 28. 2. 2010 dodat na OSH podepsané seznamy obou pojistek včetně vybraných částek,
g) základním organizacím odeslat do 28. 2. 2010 abecední seznamy účastníků VPF dle čl. I. odst. 7 písm. b) pravidel VPF a zaplatit adekvátní vypočtenou celkovou platbu za ZO,
h) předsedům KO vést jednání se služebním vedením směřující k uzavření (event. prodloužení platnosti) KD (KS) na r. 2010,
i) předsedovi OSH informovat o jednání Výkonné rady OSH ministra vnitra ČR a generálního ředitele HZS ČR.Usnesení přijato hlasů pro: 71
hlasů proti: 0
zdržel se: 1
nehlasoval: 0

 

V Třešti 19. 11. 2009


Návrhová komise: předseda Milan Pazourek
členové Ing. Martina Neuwirthová
Bc. Roman Stejskal
 19.11.2009